กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0872134720
อีเมล์ : somngam1802@gmail.com

นางปราณี ไมลคามิ
ครู คศ.3

นายพร้อมพงษ์ รูปชัยภูมิ
พนักงานราชการ

นายวรรณกร พรมรักษ์
ครูผู้ช่วย