ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี ไมลคามิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอิสริยะ อรัญมิตร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1