ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี ไมลคามิ
ครู คศ.3

นางสุวารินทร์ ลาอินทร์
ครู คศ.2

นางวนิดา รักนิ่ม
ครู คศ.1