ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญาภัค แข็งแอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอัจฉรา ขัวจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายทินกรรตุ์ เขยสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1