ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญาภัค แข็งแอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา ขัวจันทร์
ครู คศ.2

นายทินกรรตุ์
ครู คศ.2