กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัญญาภัค แข็งแอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา ขัวจันทร์
ครู คศ.2

นายทินกรรตุ์ เขยสุข
ครู คศ.2

นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ครู คศ.2