กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร ศิริวัฒนกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกนกอร ชาติชนะ
ครู คศ.3

นางสาวเกศรา อินทะนนท์
ครู คศ.1

นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน
ครูผู้ช่วย