กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร ศิริวัฒนกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกอร ชาติชนะ
ครู คศ.3

นางสาวเกศรา อินทะนนท์
ครู คศ.2

นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน
ครูผู้ช่วย