ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร ศิริวัฒนกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกอร ชาติชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2