ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนชุมแพวิทยายน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต
25  กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  10  สิงหาคม   2540   ตั้งอยู่ที่เลขที่      บ้านไผ่กุดหิน   ตำบลไชยสอ   อำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น   อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  ประมาณ  กิโลเมตร  ใกล้ถนนสาย  201  ชุมแพ ภูเขียว  มีเนื้อที่  31  ไร่  งาน  62  ตารางวา

ที่ตั้งและอาณาเขต 

                    ทิศเหนือ                         จดกับ      ที่ดินเอกชน

                    ทิศใต้                            จดกับ       ที่ดินเอกชน

                    ทิศตะวันออก                   จดกับ       ที่ดินเอกชน

                    ทิศตะวันตก                     จดกับ      ที่ดินเอกชน