ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำนาจ ภาคศัพท์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ