กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนากร ภูงามดาว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอำนาจ ภาคศัพท์
พนักงานราชการ

นายพลวัฒน์ จงสำราญ
ครู คศ.1