กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนากร ภูงามดาว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอำนาจ ภาคศัพท์
พนักงานราชการ

นายพลวัฒน์ จงสำราญ
ครูผู้ช่วย