ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนโอฬาร ธนพึ่งพงษ์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2