กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : ross_is_my@hotmail.com