ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

คติพจน์                                 ปัญฺญา  โลกสฺมิ   ปชฺโชโต

สีประจำโรงเรียน                  เหลือง   แดง

                                                                สีเหลือง  หมายถึง   คุณธรรมที่งดงาม

                                                                สีแดง      หมายถึง   ความรู้ที่สดใส

              อักษรย่อของโรงเรียน          ช.พ.ว.
              อัตลักษณ์ของโรงเรียน         มารยาทงาม