พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                          1.   พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่

                          2.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

                          3.   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

                          4.   พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย


 เป้าหมาย

                          1.   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียน

                          2.   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน

                          3.   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ  ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

                          4.   ครูมีความรู้ความสามารถ  รู้จักใช้เทคนิควิธีสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และเน้นรูปแบบการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ