ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปราณี ไมลคามิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ