ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปราณี ไมลคามิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2