กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปราณี ไมลคามิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ