ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิชัย เพชรเทศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ