กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางไพรลดา ศรีภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนนตรา เทียมตรี
ครู คศ.1