ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0872134720
อีเมล์ : somngam1802@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ปริญญาตรี/วท.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/คณิตศาสตร์
2544 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/วิทยาศาสตร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 กรกฎาคม 2537 โรงเรียนชุมแพศึกษา สาขาตำบลไชยสอ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541 โรงเรียนชุมแพศึกษา สาขาตำบลไชยสอ อาจารย์ 1 ระดับ 4
2545 โรงเรียนชุมแพวิทยายน อาจารย์ 1 ระดับ 5
2547 โรงเรียนชุมแพวิทยายน อาจารย์ 2 ระดับ 6
2549 โรงเรียนชุมแพวิทยายน อาจารย์ 2 ระดับ 7
24 ธันวาคม 2549 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ครู
กุมภาพัน 2550 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ครู อันดับ คศ.2
10 ธันวาคม 2551 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ครู อันดับ คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล