ภาพกิจกรรม
ได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่ 1 กุุมภาพันธ์ 2565
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนชุมแพวิทยายน ได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ในวันที่ 1 กุุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมแพวิทยายน ผลการทดสอบเป็นลบทุกคน
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2565,12:42   อ่าน 345 ครั้ง