ภาพกิจกรรม
รับการประเมินเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนชุมแพวิทยายนได้รับการประเมินเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ได้ โดยได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางในการเฝ้าระวัง จากคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2565,12:09   อ่าน 394 ครั้ง