ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสานิตย์ รูปชัยภูมิ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1