ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสานิตย์ รูปชัยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจร
ครู คศ.1