กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสานิตย์ รูปชัยภูมิ
ครู

นายสุริยง ทองมีค่า
ครู คศ.1